Lagstiftning:

Personuppgiftslag 22.4.1999/523

Lag om patientens ställning och rättigheter 17.8.1992/785

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 298/2009

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden (.pdf).

Valviras centralregister av hälso- och sjukvårds yrkesutövarnas legitimering JulkiTerhikki