Lainsäädäntö ja säädökset:

Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009

Psykologien ammattieettiset periaatteet

Valviran terveydenhuollon ammattioikeuden reskisteri JulkiTerhikki (verkkopalvelu).